Βασικός Τίτλος Σπουδών

Πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας (1) Βασικός Τίτλος Σπουδών για να μπορέσετε να ενταχθείτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο ένας (1) Βασικός Τίτλος Σπουδών και είναι Ιδρύματος Αλλοδαπής, θα πρέπει να επιλέξετε: Πτυχίο Ιδρύματος Αλλοδαπής με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα μπορέσετε να ενταχθείτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Δεύτερος τίτλος από Ίδρυμα της Αλλοδαπής δεν απαιτεί την επισύναψη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.