Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα ακόλουθα: 


 • Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
 • Στοιχεία των τίτλων σπουδών (Ίδρυμα, Σχολή/Τμήμα, τίτλος, έτος κτήσης) και επισυναπτόμενα τα σκαναρισμένα αρχεία των τίτλων σπουδών (βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρίσεις από τον ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής).
 • Το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/τίτλων που το αποδεικνύουν.
 • Το επίπεδο γνώσης Η/Υ και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/τίτλων που το αποδεικνύουν.
 • Τα πιστοποιητικά κατάρτισης/επιμόρφωσης (άνω των 25 ωρών) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των πιστοποιητικών.
 • Εφόσον υπάρχει την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
 • Εφόσον υπάρχει αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών ΛΑΕΚ.
 • Στοιχεία Επαγγελματικής εμπειρίας πλην Διδακτικής σε ενήλικες (φορέας απασχόλησης/επωνυμία εργοδότη, θέση/αντικείμενο, χρονικό διάστημα απασχόλησης) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από Εργοδότη ή από ασφαλιστικό φορέα ή έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.
 • Στοιχεία Διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες (επωνυμία φορέα, εκπαιδευτικό αντικείμενο, ώρες διδασκαλίας, χρονικό διάστημα απασχόλησης) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία βεβαιώσεων εργοδοτών.
 • Στοιχεία άλλων γνώσεων και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία που τις αποδεικνύουν.
 • Κατάλογος συγγραφικού έργου (Βιβλία/Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια/Άλλες δημοσιεύσεις).Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΓΠΑ, μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης:


Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κατόπιν εισήγησης του/της Διευθυντή/ντριας, εγκρίνεται η αίτηση ένταξής στο Μητρώο και κατατάσσονται σε ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου ανάλογα με τα προσόντα και την επιστημονική εξειδίκευση των υποψηφίων.

Η απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιείται στην/στον ενδιαφερόμενη/ο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν η/ο ενδιαφερόμενη/ος διαφωνεί με την απόφαση μπορεί να υποβάλει αίτηση επαναξιολόγησης στο Συμβούλιο του Κέντρου από τη γνωστοποίησή της.

Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτριών/τών του ΚΕΔΙΒΙΜ δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου.