Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα ακόλουθα: 


 • Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
 • Στοιχεία των τίτλων σπουδών (Ίδρυμα, Σχολή/Τμήμα, τίτλος, έτος κτήσης) και επισυναπτόμενα τα σκαναρισμένα αρχεία των τίτλων σπουδών (βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρίσεις από τον ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής).
 • Το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/τίτλων που το αποδεικνύουν.
 • Το επίπεδο γνώσης Η/Υ και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/τίτλων που το αποδεικνύουν.
 • Τα πιστοποιητικά κατάρτισης/επιμόρφωσης (άνω των 25 ωρών) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των πιστοποιητικών.
 • Εφόσον υπάρχει την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
 • Εφόσον υπάρχει αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών ΛΑΕΚ.
 • Στοιχεία Επαγγελματικής εμπειρίας πλην Διδακτικής σε ενήλικες (φορέας απασχόλησης/επωνυμία εργοδότη, θέση/αντικείμενο, χρονικό διάστημα απασχόλησης) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από Εργοδότη ή από ασφαλιστικό φορέα ή έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.
 • Στοιχεία Διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες (επωνυμία φορέα, εκπαιδευτικό αντικείμενο, ώρες διδασκαλίας, χρονικό διάστημα απασχόλησης) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία βεβαιώσεων εργοδοτών.
 • Στοιχεία άλλων γνώσεων και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία που τις αποδεικνύουν.
 • Κατάλογος συγγραφικού έργου (Βιβλία/Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια/Άλλες δημοσιεύσεις).Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΓΠΑ, μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης:


 • Τα υποβαλλόμενα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ελέγχονται ως προς την πληρότητα τους. Στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
  1. είτε αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα δηλωθέντα στοιχεία, εφόσον η ηλεκτρονική υποβολή είναι πλήρης,
  2. είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις, ώστε να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις για να αποσταλεί το αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής.
 • Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία καταθέτει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
  1.  Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΠΑ.
  2.  Αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής.
  3.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα υποβληθέντα στοιχεία για την εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του ΓΠΑ είναι αληθή και ακριβή.
 • Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον Διευθυντή του Κέντρου και εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα γίνεται η ένταξη στο Μητρώο με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου. Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου.