Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ν.4485/2017 άρθρο 48) στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και Δια βίου μάθησης ο κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά είτε σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε σε πρόσκληση προς τους ενταγμένους εκπαιδευτές στο Μητρώο. Σε κάθε πρόσκληση προγράμματος προσδιορίζονται τα θεματικά πεδία, τα στοιχεία που καθορίζουν τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας των διδασκόντων καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η κατάταξη των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αυτή ορίζει και επιλέγονται σύμφωνα με την τελική κατάταξη.

Το Μητρώο παραμένει συνεχώς ανοικτό για την κάλυψη αναγκών των προγραμμάτων και τη διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω του εμπλουτισμού του Μητρώου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία συμπληρώνει πληροφοριακά στοιχεία, -εκπαιδευτική, επαγγελματική και διδακτική εικόνα- και επιλέγει τα θεματικά πεδία στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί. Σε δεύτερο στάδιο ακολουθεί η κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων σε έντυπη μορφή στον ΕΛΚΕ-ΓΠΑ.


 

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο, περιγράφονται στον Κανονισμό Μητρώου Εκπαιδευτών.